Http://fjallbyn-akersjon.se


PDF-Dokument som texten i högra delen är länkade till i förekommande fall.

Senaste mailväxling --> 20160621

Mailväxling --> 20160114


Årsstämmoprotokoll 2016

Kallelse Årsstämma 2016

Årsstämmoprotokoll 2015

Kallelse Årsstämma 2015

Årsstämmoprotokoll 2008

Årsstämmoprotokoll 2008

Kallelse Årsstämma 2008

Årsstämmoprotokoll 2007

Kallelse Årsstämma 2007

Årsstämmoprotokoll 2006

Årsstämmoprotokoll 2005


Händelser 2005-2015

Arrendehändelsen 2007

Arrendemotion

Ordförandens skrivelse

Återkallande av Arrendebeslut

Uppdaterad 20160621

Det visar sig tyvärr att fortsättning följer vad det gäller Styrelsens oförmåga att följa lokala Stadgar och gällande lagar angående årsstämmobeslut.

.....nu handlar det om att med hjälp av Krokoms Kommun genomföra en ändring av den lokala detaljplanen. Om Bygg- och Miljönämnden beslutar sig för att göra en sådan förändring så innebär detta en ansenlig kostnad för Samfälligheten. Enligt årsstämmoprotokollet 2016 så togs ett beslut om att undersöka möjligheterna till en sådan förändring. Detta beslut strider mot lokala Stadgar och gällande lagar angående årsstämmobeslut, då det inte föregåtts av en motion som delgivits medlemmarna innan årsstämman.

Urklipp från Årsstämmoprotokoll 20160325:

Citat

"§17.

  • Ordförande Stig Eklund föredrog styrelsens förslag angående ändring av detaljplan samt ett godkännande av viss bebyggelse utanför tomtgräns. Bebyggelsen får vara max 5 m utanför befintlig tomtgräns, samt får ej inkräkta på skoterleder eller dylikt. Bebyggelsen skall även vara uppställd på plint eller motsvarande och skall vara flyttbar. Ytterligare detaljer gällande detta bestäms av styrelsen i samråd med Krokoms kommun. Stämman beslutade att godkänna detta förslag."


Slut citat.

Åter igen så har Styrelse och Revisorer visat på sin okunnighet då detta beslut strider emot "§13 Kallelse till stämma" i föreningens Stadgar.För er som är intresserade av vad som har hänt under de senaste tio åren i Fjällbyn, Åkersjön och som undanhölls medlemmarna vid årsstämman 2015.

.......och då handlar det om vad de delvis inkompetenta Styrelser och Revisorer som har varit verksamma under perioden har åstadkommit och som inte ligger i paritet med vad som kan förväntas då det gäller att följa gällande stadgar och lagar angående förvaltning av Samfällighetsföreningar. Vad det handlar om just nu är att det verkar som att jargongen är att vi gör som vi vill och att det finns en samfällighetslag behöver vi inte bry oss om.....och sök framförallt inte bygglov på något...(kommentarer från Styrelsefunktionärer när vi köpte fastigheten)

Hur svårt kan det vara att hålla sig till etik, regler, stadgar och lagar som gäller för verksamheten ??

Det kostar inget och det finns skäl för att dessa finns....
likväl som andra regler och lagar i samhället som vi måste följa...

 


 

Revisorernas uppgift är att på medlemmarnas uppdrag se till att Styrelsen sköter förvaltningen och räkenskaper enligt gällande lagar och regler. Revisorerna verkar inte veta vilket uppdrag de har......om de vetat det eller haft någon självinsikt så har inte de händelser som finns beskrivna i dokumentet behövt uppstå.

Att inte någon anmärkning finns i Revisionsberättelsen är jag inte förvånad över längre då Revisorerna inte vet vad deras uppdrag är, eller så vill de inte bli obekväma då man inte har rent mjöl i påsen själv....

Inför årsstämman 2015 begärde dåvarande Sekreterare (Håkan Sjölin) in de synpunkter jag hade på sittande Styrelse och även tidigare Styrelsers händelser , och som jag ansåg anmärkningsvärda för att de skulle diskuteras på årsstämman.
Här kan ni ladda ner och läsa det jag skickade till dåvarande Styrelse.

Jag hade förväntat mig att det dokument jag hade tagit fram och som begärdes in av Håkan Sjölin skulle delges medlemmarna i samband med att kallelsen skickades ut, för att tas upp på årsstämman men Styrelsen valde att inte bifoga detta dokument....av något skäl....som inte är så svårt att räkna ut.

I stället valde dåvarande Styrelse att "hänga ut" mig och förtala mig för att ha trakasserat Styrelsen och att ha anmält föreningen till Skatteverket !!

Jag vill återigen förklara att:

JAG HAR INTE ANMÄLT FÖRENINGEN TILL SKATTEVERKET

Jag skickade in en motion inför årsstämman där jag varnade för att om föreningen betalade ut ersättning till medlemmarna under städdagarna så är den att betrakta som inkomst av tjänst, d.v.s. skattepliktig inkomst.

Är det rimligt att jag varnar för detta och samtidigt anmäler föreningen till Skatteverket ? Vad finns det för logik i det ?

Att Styrelsen via kallelsen till årsstämman 2015 förtalar mig känns för mig mycket tråkigt och oprofessionellt agerande av dåvarande Styrelse då min avsikt hela tiden var att bistå med råd, som förkastades och prestigen tog överhand i denna församling.

Jag kommer därför att ta kontakt med Krokoms Kommun och begära att en kontroll görs på de bygglov gällande föregående Styrelsemedlemmar inklusive Revisorer och att byggloven överensstämmer med verkligheten.

Med andra ord så kommer jag att anmäla de i dåvarande Styrelse och Revisorer som inte har bygglov eller har byggt utanför sina tomtgränser till Krokoms Kommun.

Detta är inget jag vill men jag/vi accepterar inte att bli behandlade så här !

/Ulf Jansson

073-8003833

uffejansson@telia.com

Tyvärr är detta det enda sättet för mig att försöka förklara min situation då jag/vi inte har samma möjligheter att nå ut till medlemmarna.........
Tag gärna kontakt med mig om ni har synpunkter på detta....både negativa och positiva synpunkter välkomnas....

Den Styrelse som fattade beslut om att hänga ut mig och inleda en förtalskampanj bestod av nedanstående funktionärer:

Styrelse och Revisorer under verksamhetsåret 2014-20150403

Fastighet Adress Namn Uppdrag
1:245 Fjällbyn 136 Jan Bergström Ordförande
1:235 Fjällbyn 143 Håkan Sjölin Ledamot
1:185 Fjällbyn 336 Roger Olsson Ledamot
1:194 Fjällbyn 314 Sven Näslund Ledamot
1:240 Fjällbyn 151 Stefan Alm Ledamot
1:183 Fjällbyn 340 Karl Audun Fagerli Suppleant
1:145 Fjällbyn 110 Ulf Björck Suppleant
       
1:196 Fjällbyn 310 Curt Stolth Revisor
1:159 Fjällbyn 378 Ulf Magnusson Revisor

Foton och kartor


De händelser som Styrelsen efterfrågade och som skulle diskuteras på årsstämman 2015.


Sammanfattningar av händelser som borde ha resulterat i anmärkningar från föreningens Revisorer.

1.
Citat ur e-post 2015-01-08 från Styrelsen (Håkan Sjölin) till undertecknad.
”Vi skulle vilja att du preciserade dig mer i detalj kring de "tre händelser" du nämner nedan. Under dessa tio år, som du nämner, har ju vissa positioner i styrelsen bytts ut, och att enbart prata i indicier är något vi bör undvika. Därför, lägg gärna fram fakta i de händelser som du menar att styrelsen orsakat, och som borde uppmärksammats av våra revisorer.”
Slut citat.

Inledningsvis vill jag bara påpeka att dessa händelser borde finnas i föreningens pärmar, så någon ingående redogörelse borde inte behövas.
Det är minst två av föreningens nuvarande Styrelsefunktionärer och en Revisor som har kännedom om dessa.

Den första händelsen handlade om att arrendera mark för att rättfärdiga byggnader utanför tomtgräns...trodde man.

Vid föreningsstämman 2007-04-06 behandlades en motion om att arrendera ut föreningsmark (allmänning) till stugägare. Ett flertal medlemmar samlade in fullmakter av de som ej kunde deltaga vid stämman. En fastighetsägare kan bara rösta för två, dvs. sig själv och för en annan medlem genom en fullmakt. Det visade sig att ett par personer hade upp till 13st fullmakter vilket resulterade i att omröstningen borde stoppats. (Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter:§ 49 Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.)

Motionen var inte ställd till rätt Samfällighetsförening och inte undertecknad av motionsställare.

Trots allt så genomfördes omröstningen och stämman beslutade att föreningen ska kunna utarrendera viss mark från allmänningen till medlemmar i föreningen. (Hur skulle det gå till för att samtliga medlemmar utan särbehandling skall ha möjlighet att arrendera på lika villkor?)

Vi överklagade beslutet då omröstningsförfarandet var ogiltigt p.g.a. alla fullmakter och att det inte är möjligt rent juridiskt att arrendera mark i en samfällighet.

Detta resulterade senare i att dåvarande Ordförande i föreningen skickade ut ett meddelande via post till samtliga medlemmar där beslutet återkallades p.g.a. bl.a. ovan nämnda skäl och formellt ogiltigförklarades och klubbades vid årsstämman 2008.

Detta meddelande borde finnas i föreningen pärmar.

Bland de som som var drivande för att få igenom beslutet fanns både Revisor och Styrelsefunktionärer, vilket är mycket anmärkningsvärt, men har en tänkbar förklaring.

Motionen var som synes inte behandlad av dåvarande Styrelse då den i så fall borde ha avslagits p.g.a. att den för det första inte var ställd till rätt förening och inte var undertecknad av motionslämnarna, samt att det inte är tillåtet att arrendera samfällighetsmark. Tyder på bristande kunskap hos både Styrelse och Revisorer.

Detta är en händelse som borde har resulterat i en anmärkning från Revisorernas sida.

2.
Den andra händelsen handlade om Ordförande Jan Bergströms beslut att medvetet undanhålla efterfrågad information till Krokoms Kommun gällande ett byggnadslovsärende. Speciellt då inte garaget är placerat på den plats som anges i bygglovsansökan......

Citat ur e-post från Ordförande Jan Bergström till Styrelsens funktionärer.
”Hej
Vi har fått en förfrågan från Krokoms kommun angående garage på Åkersjön 1:145. Kommunen säger följande. Åtgärden i ansökan avviker från gällande detaljplan. Åtgärden utgör mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte.
Kommunen ställer sig alltså positiv till att garaget får stå kvar på nuvarande plats om ingen kommer in med en allvarlig synpunkt
Skall vi yttra oss?
Tidigare har vi inte yttrat oss i enskilda ärenden. Om vi inte svarar tar kommunen det som om vi är positiv till kommunens förslag att garaget får stå kvar på nuvarande plats.
Hör av er senast på onsdag denna vecka. Hör jag inte från er så utgår jag att ni säger ok till kommunens förslag
Mvh.
Jan”

Slut citat

Styrelsen har yttrat sig i tidigare fall där Krokoms Kommun har efterfrågat uppgifter.

Det var vid den händelsen som min fru Margareta med omedelbar verkan frånsade sig uppdraget som Sekreterare i föreningen då Ordförande Jan Bergström inte skickade denna förfrågan till övriga i styrelsen som beslutsunderlag. Styrelsens ledamöter kan inte ta beslut i frågor där det inte finns något underlag att fatta beslut om. Underlaget från kommunen skall hanteras som en inkommande skrivelse och beslutet borde ha tagits på nästkommande Styrelsemöte.

Detta är en händelse som borde har resulterat i en anmärkning från Revisorernas sida., men de kanske inte kände till denna skrivelse.

3.
Den senaste händelsen gäller Styrelsens motion som behandlades vid föreningsstämman 2014-04-18 gällande straffavgift för de fastigheter som ej deltog vid någon av de två städdagar som anordnas årligen. Inför Årsstämman 2014 lade Styrelsen för Samfälligheten in en egen motion som avsåg att ”bötfälla” de fastighetsägare som ej deltog i någon av de två städdagar som föreningen anordnar. Enligt motionen så skulle straffavgiften vara 300kr. Denna motion visade sig innehålla åtgärder som strider mot gällande lag, d.v.s. det är inte tillåtet att ta ut en avgift av de fastighetsägare som ej deltager i t.ex. städdagar.

På årsstämman 2014 uppdagades det faktum att det inte var möjligt att ta ut någon straffavgift vilket gör att motionen inte kan anses som giltig då den förändrades, och som i förlängningen innebär att något beslut i frågan inte kan tas gällande denna motion. Motionen innehöll endast ett underlag till beslut som var att årligen uttaxera 300kr/fastighet som ej deltog i någon av städdagarna. Motionen innehåller inget beslutsunderlag/förslag till årsstämman att höja årsavgiften med 300kr. Beslut togs trots att motionen är att betrakta som ogiltig p.g.a. att den förändrades från ursprunget, vilket strider mot § 13 i stadgarna.

Något som inte Styrelsen informerade om i motionen eller under årsstämman är att dessa ersättningar är att beteckna som inkomst av tjänst vilket innebär att de är skattepliktiga.

Återigen har inte motionen behandlats för att vara beslutsmässig trots att det är Styrelsen som skrivit den, vilket är mycket anmärkningsvärt. Tyder ännu en gång på bristande kunskap hos både Styrelse och Revisorer.

Detta är en händelse som borde har resulterat i en anmärkning från Revisorernas sida.

4.
Anmärkningsvärt är också att beslut om straffavgift har tagits tidigare. Vid föreningsstämman 2005-03-25 togs beslut om att ta ut en straffavgift om 200kr av de fastigheter som ej deltog i den städdag som föreningen anordnar, Man höjde då årsavgiften från 1000kr till 1200kr och för de fastigheter som deltog i städdagen skulle 200kr återbetalas. Detta beslut togs utan att någon motion hade inlämnats vilket också strider mot § 13 i stadgarna.

Detta innebär att nuvarande straffavgift är 500kr för de fastigheter som inte deltager i någon av de två städdagar som föreningen anordnar, Detta innebär även att föreningen skall återbetala 500kr till de fastigheter som deltager i minst en städdag då det finns beslut om att betala tillbaka 200kr enl. årsstämma 2005-03-25 och 300kr enl. årsstämma 2014-04-18.

Detta är en händelse som borde har resulterat i en anmärkning från Revisorernas sida.

5.
Andra förehavanden som kan anses märkliga är att:

1 när min fru Margareta lämnade sitt styrelseuppdrag (enl. punkt 2) i oktober 2011 så valde Styrelsen att ta in Ordförande Jan Bergströms fru som adjungerad Sekreterare fram till nästa årsstämma i stället för att låta någon av föreningens två suppleanter ta rollen som Sekreterare.

2 när dåvarande Kassör under 2014 tragiskt lämnade oss upprepades samma underliga företeelse att inte låta någon av föreningens två suppleanter ta rollen som Kassör.

Det som är ytterst anmärkningsvärt med detta, är att den som nu, fram till årsstämman 2015 har rollen som Kassör (Roger Olsson), samtidigt är Revisorssuppleant vilket strider mot principiella regler.

Syftet med att ha Suppleanter i en Styrelse är att dessa skall träda in när någon ordinarie ledamot inte kan närvara vid Styrelsemöte eller inte fullfölja sitt uppdrag.

Det är endast personer valda av medlemmarna på årsstämman som kan ingå i Styrelsen, om inte Styrelsen, av årsstämman fått i uppdrag att själva utse ersättare i de fall som ordinarie ledamot avgår innan nästkommande årsstämma. Detta uppdrag hade inte dåvarande Styrelse fått.

Detta är en händelse som borde har resulterat i en anmärkning från Revisorernas sida.

Avslutningsvis vill jag bara tillägga att under dessa tio år har Styrelsen varierat i sin sammansättning med undantag av två Styrelsefunktionärer (Ulf Björck och Stefan Alm) som varit med under hela perioden. Det samma gäller att en av Revisorerna (Curt Stolth) också har varit Revisor under hela perioden.

Med Vänlig Hälsning
Ulf Jansson, 073-8003833
Företräder Margareta Jansson